Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat del Teatre Clavé o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat del Teatre Clavé i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

Està autoritzat l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa del Teatre Clavé.

En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. L'ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l'usuari l'accessibilitat del lloc web. L'ús de galetes de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l'ordinador de l'usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l'objecte de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web.

Esperem que la informació d’aquest lloc web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu clave@teatreclave.cat


CONTACTE
TEATRE CLAVÉ Plaça de Miquel Martí i Pol s/n 08490 Tordera Tel. 93 765 05 72 clave@teatreclave.cat
Facebook Youtube Twitter Issuu RSS